Direct boeken Boeken

Algemene voorwaarden

 

Reglement Bungalowpark De Toverberg:

1. Gebruik vakantieverblijf

Het gebruik dient van recreatieve aard te zijn. Het permanent (tijdelijk) wonen is niet toegestaan. Je mag 265 daen aanwezig zijn waarvan max 6 maanden aaneengesloten. Jouw hoofd-woonverblijf is elders (geen postadres)  Inschrijving  gemeente Ermelo en handelsregister op adres Toverberg is niet toegestaan. (Bij constatering dat dit wel zo is wordt de huurovereenkomst per direct beëindigd). Je bent zelf hoofdgebruiker van het recreatiemiddel.

Onderverhuur (derdengebruik) wordt alleen toegestaan, voor zover dit geen bedrijfsmatig karakter draagt en dit geen (tijdelijke) woonvoorziening betreft en met een maximum van 20 verhuurde (niet aaneengesloten) weken per jaar. Derden, niet zijnde de huurder, zijn echtgeno(o)t(e) of vaste partner, zijn (schoon)ouders, zijn (klein)kinderen, hun echtgenoten of vaste partners (daar waar zijn staat kan ook haar worden gelezen.) zijn pakkosten verschuldigd.

Indien je jouw vakantieverblijf verhuurt dien je vooraf de gegevens van deze derden op te geven en de periode waarin zij verblijven in jouw vakantieverblijf. Niet gemeld betekent geen sleutelafgifte!

  • Derden, dienen vooraf gemeld te zijn
  • De parkkosten worden volgens het geldende tarief in rekening gebracht bij eigenaar.
  • De gedragregels die gelden voor de huurder zijn ook van toepassing voor huurders.
  • De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk/aansprakelijk voor zijn gasten
  • De verhuurder heeft het recht huurders de toegang tot het terrein te ontzeggen.
  • Bij het verzuim van melden van verhuur aan derden wordt € 50,00 per week in rekening gebracht.
  • Acquisitieborden zijn niet toegestaan.

2. Autogebruik

Op de Toverberg wordt er stapvoets gereden i.v.m. de veiligheid van de overige gasten en stof. Wijs jouw huurders/gasten/leveranciers ook op deze regel! Beperk het rijden zoveel mogelijk.

Parkeren op of langs de paden is niet toegestaan. Hulpdiensten moeten te allen tijde ongehinderd over het park kunnen rijden! Je dient jouw eigen auto(´s) op het eigen perceel te parkeren. Bezoek kan gebruik maken van de parkeerplaatsen (achter de milieustraat, bij het kantoor en de overige, daarvoor  bestemde plekken.).

Aanhangers mogen niet op de parkeerplaatsen worden geplaatst. Bij vertrek dien je jouw aanhanger mee te nemen. Het parkeren van tourcaravans, campers en vrachtwagens is op of rondom de Toverberg niet toegestaan.

Het laten bezorgen van materiaal door vrachtwagens dient te worden gemeld aan de verhuurder. Dit om eventuele schade aan de infrastructuur en paden te doen voorkomen! Bezorgdiensten goederen/maaltijden dien je op te vangen bij de ingang en/of voor de receptie/kantoor om nnodig rondrijden/overlast te voorkomen.

3a. Afval en milieu

Het afval wordt  gescheiden ingezameld.

Klein huishoudelijk afval: in de vuilniskar bij de milieustraat.

Grof vuil:  Grof vuil, (ver)bouwafval  en huisraad dient men zelf af te (laten) voeren. Dit geldt óók voor matrassen!

Hout: Afvalhout in handzame stukken in de houtcontainer. Geen takken, stammen en stronken.

Tuinafval: Kleine hoeveelheden tuinafval en blad in de tuinafvalcontainer. Ook hier geldt; geen takken, stammen en stronken. Heeft u grotere hoeveelheden (meerdere zakken), neem dan contact op met de verhuurder.

Etensresten mogen i.v.m. ongedierte niet in de tuinafvalcontainer gedeponeerd worden.

Chemisch afval: Lege verfblikken/potten/oude kwasten mogen in de vuilniskar. Al het andere afval, óók batterijen, zelf (laten)afvoeren.

IJzer: In de (oud)ijzercontainer plaatsen.

Glas: Alleen glas dat in de glasbol past. Grote stukken vensterglas/spiegels e.d. dien je zelf af te (laten) voeren. Het is gevaarlijk voor overige gasten/kinderen om het zomaar los neer te zetten!

Papier en karton: in de papiercontainer deponeren. Dit geldt ook voor dozen (kleingemaakt en zonder verpakkingsmaterialen/plastic!).

Takken: Deze worden versnipperd. Leg de takken op de hoek van het perceel (in overleg met de verhuurder) en meldt het op het kantoor. Stammen tot ø 12 cm kunnen ook door de snipperraar. Stronken en grotere stammen  dien je zelf, of in overleg, af te (laten) voeren.

Het is absoluut verboden om blad(tuin)afval en etensresten in de bermen en het bos te deponeren!

Riool: Om ernstige verstoppingen te voorkomen en het vastlopen van dure pompen is het verboden om andere zaken dan toiletpapier door het toilet te spoelen. Denk hierbij aan o.a. damesverband, luiers, vochtige doekjes, frituurvet en etensresten.

3b.  Snoeien, kappen en beplanting

Het snoeien, aftoppen, verminken of rooien van bomen is zonder toestemming van de verhuurder  ten strengste verbodenBij constatering van bovenstaande worden de bomen verwijderd en vervangen voor nieuwe vergelijkbare exemplaren en worden de kosten bij veroorzaker in rekening gebracht. Om het karakter van de Veluwse bossen te bewaren dien je bij beplanting rekening te houden met de keuze van bomen/struikensoorten, dit in overleg met verhuurder. Verdelgingsmaterialen (ook de biologisch afbreekbare) zijn niet toegestaan i.v.m. eigen winning drinkwater.

Conifeer- en laurierhagen, exoten (zoals bamboe en Japanse duizendknoop) zijn niet toegestaan.

Om het open karakter van De Toverberg te behouden is het plaatsen van hekjes en andere afzettingen rondom de perceelsgrenzen niet toegestaan. Alternatieven in overleg met de verhuurder.

 4.  Huisdieren:

Op de Toverberg moet je jouw huisdier (ook poezen) altijd aangelijnd hebben. Je dient jouw huisdier buiten het park uit te laten zodat het de behoeften niet op het park doet. Eventuele ´ongelukjes` dien je direct op te ruimen, zodat andere gasten niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Vanzelfsprekend laat je jouw huisdier niet alleen achter.

Voorkom hinderlijk en/of langdurig geblaf/gejank. Jouw huisdier mag geen overlast geven aan de overige gasten.

5. Geluid, (nacht)rust, en verlichting

Om de rust te behouden dien je tussen 22.30 uur en 08.00 uur geen zaken te ondernemen die de rust en stilte verstoren. Denk je hierbij ook aan radio/tv, claxonneren en aan stem verheffen (mobiel bellen). Buitenverlichting is met mate toegestaan. 's Nachts en tijdens je afwezigheid zijn de lampen uit. Verstralers, bouwlampen etc vallen niet onder buitenverlichting en zijn niet toegestaan (lichtvervuiling en hinderlijk voor fauna). E.e.a ter beoordeling van de verhuurder.

Op zon- en feestdagen en tussen 21 juni- 21 september zijn (ver)bouw/klusactiviteiten en activiteiten die lawaai met zich meebrengen (zoals o.a. hoge druk reinigers en bladblazers) niet toegestaan.

6. Brandgevaar / open vuur / barbecue

Open vuur, zoals vuurkorven/potten en buitenhaarden zijn ten strengste verboden!

Bij brand is het noodzakelijk dat je de verhuurder op de hoogte brengt nadat je 112 heeft gebeld.

Barbecuen is toegestaan als de nodige voorzichtigheid in acht wordt genomen. Plaatsen van blusmiddelen binnen handbereik is verplicht. Vuurwerk mag alleen op 31 december op de daarvoor aangewezen plek afgestoken worden. Zgn geluklantaarns zijn niet toegestaan. Voor houtkachels/openhaarden is een stookwijzer van kracht. Deze is verkrijgbaar bij de verhuurder. M.i.v. 01 januari 2022 mogen er geen houtkachels meer geplaatst worden.

7. Verkoopvoorwaarden: RECRON voorwaarden art.9

Indien de huurder tot verkoop wil overgaan van het recreatieobject dient hij/zij dit eerst te melden aan de verhuurder. De verhuurder bepaalt op dat moment of en onder welke condities het recreatieverblijf verkocht mag worden. Verkoopprovisie bij verkoop via de Toverberg zal max. 5% bedragen met een minimum van € 500,00.  Hierbij inbegrepen is een vergoeding van €450,00 incl. BTW zijnde af- en aansluitkosten en administratieve verwerking. Bij verkoop door derden (erkent makelaar) of jezelf wordt deze vergoeding doorberekend aan verkopende partij. Je ontvangt de schriftelijke verkoopvoorwaarden die gelden bij verkoop door derden. Acquisitieborden zijn niet toegestaan. Een makelaar dient altijd vooraf te melden  aan de verhuurder dat hij/zij het park  bezoekt met potentiele kopers.

8. Vervanging, verbouwen en reparaties

Indien huurder tot vervanging van zijn/haar recreatieobject wil overgaan zal dit te allen tijde in overleg met de verhuurder dienen te gebeuren. Verhuurder is gerechtigd bouwers te weren van het park.

Gebruik en/of wijziging van bouwmateriaal/gevelkleur dient altijd in overleg met de verhuurder te gebeuren.

Het plaatsen van bouwwerken, aanbouwsels, opbergsystemen etc. is uitdrukkelijk verboden zonder  vooraf overleg en schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Wanneer je door derden werkzaamheden laat verrichten dienen deze verzekerd te zijn voor schade voortvloeiend uit de werkzaamheden. Indien nodig kan verhuurder huurder aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgschade.

9. Bijzettentjes/partytenten en trampolines

Het tijdelijk opzetten van een (slaap)tentje van maximaal 6m² is toegestaan. Je dient dit altijd te melden. Een  partytent en/of trampoline mag alleen tijdens het zomerseizoen neergezet worden indien dit een verzorgde uitstraling heeft en geen overlast met zich meebrengt voor de omgeving.  Trampolines zijn niet toegestaan.

10. Graafwerkzaamheden

Graven (bijv. een vijver), inslaan van palen etc.is niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder i.v.m. infrastructuur, etc. Gevolgschade kan op huurder verhaald worden. Bij constatering zonder toestemming van de verhuurder dient e.e.a. in oude staat hersteld te worden.

11. Internet

De verhuurder doet alles wat in zijn vermogen ligt om goed werkend internet te leveren. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (goed) functioneren van internet.

12. Post/pakketjes

Aangeboden post/pakketjes worden in het posthok neergelegd. Verhuurder tekent niet voor ontvangst i.v.m. aansprakelijkheid. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en/of diefstal. Het laten bezorgen van pakketjes is geheel voor eigen risico. Grote pakketten blijven buiten staan.

13. Drones en (wild)camera's:

Drones zijn ivm privacywetgeving en geluidsoverlast niet toegestaan op/boven de Toverberg. Wildcamera's mogen alleen op eigen terrein worden gebruikt en niet richting paden gericht staan. Op het park staan op enkele strategische punten toezichtcamera's.

 

Bij overtreding van de regels zal op een gepaste manier opgetreden worden. (E.e.a. ter beoordeling van de verhuurder) Personen die zich bij herhaling niet gedragen volgens de geldende voorwaarden en regels kan de toegang tot het park voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ontzegd. In het uiterste geval kan de huurovereenkomst worden beëindigd.